Zgod­nie z art. 13 RODO (Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go i Ra­dy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fi­zycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem da­nych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu ta­kich da­nych oraz uchy­le­nia dy­rek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie da­nych) z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) in­for­mu­je­my, że:

1) Ad­mi­ni­stra­to­rem Pa­ni­/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest Gabinet Logopedyczno – Edukacyjny Sylabka Katarzyna Hejne ul. Babiego Lata 6a 61-680 Poznań NIP 4990351886 Regon302460021

2) Od­bior­ca­mi Pa­ni­/Pa­na da­nych oso­bo­wych bę­dą te podmio­ty, któ­rym ma­my obo­wią­zek prze­ka­zy­wa­nia da­nych na grun­cie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa oraz podmio­ty, z któ­rymi Ad­mi­ni­stra­tor za­warł umo­wy po­wie­rze­nia prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych w za­kre­sie ob­słu­gi księ­go­wej, in­for­ma­tycz­nej i ho­stin­gu.

3) Pa­ni­/Pa­na da­ne oso­bo­we prze­twa­rza­ne bę­dą w ce­lu wy­ko­na­nia wy­bra­nej usłu­gi lub re­ali­za­cji za­war­tej umo­wy, uspraw­nie­nia ko­mu­ni­ka­cji od­no­śnie wi­zyt w ga­bi­ne­cie (otrzy­my­wa­nie in­for­ma­cji do­ty­czą­cych pla­no­wa­nych wi­zyt, wol­nych ter­mi­nów w ga­bi­ne­cie, od­wo­ła­nia wi­zyt) i pro­ce­su or­ga­ni­za­cji pra­cy oraz prze­sy­ła­nia in­for­ma­cji do­ty­czą­cych or­ga­ni­za­cji pra­cy, re­je­stro­wa­nia wi­ze­run­ku dziec­ka, wy­ko­rzy­sta­nia wi­ze­run­ku dziec­ka, otrzy­my­wa­nia ofer­ty han­dlo­wej, in­for­ma­cji mar­ke­tin­go­wej oraz wy­peł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na ad­mi­ni­stra­to­rze sto­sow­nie do art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f art. 9 ust.2 lit. a RODO),

4) Pa­ni­/Pa­na da­ne oso­bo­we bę­dą prze­cho­wy­wa­ne przez okres nie­zbęd­ny do wy­ko­na­nia wy­bra­nej usłu­gi lub re­ali­za­cji umo­wy oraz po jej za­koń­cze­niu w ce­lu wy­peł­nie­nia obo­wiąz­ku praw­ne­go cią­żą­ce­go na Ad­mi­ni­stra­to­rze oraz re­ali­za­cji ce­lów wy­ni­ka­ją­cych z praw­nie uza­sad­nio­nych in­te­re­sów re­ali­zo­wa­nych przez Ad­mi­ni­stra­to­ra tj. do­cho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń w związ­ku z wy­ko­na­niem wy­bra­nej usłu­gi lub re­ali­za­cją za­war­tej umo­wy – zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi praw­ny­mi do­ty­czą­cy­mi ter­mi­nów przedaw­nie­nia rosz­czeń, art. 117 i nast. usta­wy Ko­deks cy­wil­ny (Dz. U. 1964, nr 16 poz. 93. ze zm.) lub do mo­men­tu cof­nię­cia zgo­dy.

5) Gabinet Logopedyczno – Edukacyjny Sylabka Katarzyna Hejne oświad­cza i za­pew­nia, że sto­so­wa­ne przez nią­/nie­go środ­ki tech­nicz­ne i or­ga­ni­za­cyj­ne w ce­lu za­pew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa pro­ce­som prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych od­po­wia­da­ją wy­ma­ga­niom okre­ślo­nym w RODO, w szcze­gól­no­ści po­sta­no­wie­niom art. 32 RODO.

6) W związ­ku z prze­twa­rza­niem Pa­ni­/Pa­na da­nych oso­bo­wych ma Pa­ni­/Pan pra­wo:

  1. a) żą­da­nia od Ad­mi­ni­stra­to­ra da­nych  Gabinet Logopedyczno – Edukacyjny Sylabka Katarzyna Hejne do Pa­na­/Pa­ni da­nych oso­bo­wych oraz ich spro­sto­wa­nia (zgod­nie z art. 15 i 16 RODO),
  2. b) usu­nię­cia lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (zgod­nie z art. 17 i 18 RODO),
  3. c) wnie­sie­nia sprze­ci­wu co do prze­twa­rza­nia da­nych oso­bo­wych (zgod­nie z art. 21 RODO),
  4. d) prze­no­sze­nia da­nych oso­bo­wych (zgod­nie z art. 20 RODO),
  5. e) wnie­sie­nia skar­gi do or­ga­nu nad­zor­cze­go, któ­rym jest Pre­zes Urzę­du Och­ro­ny Da­nych Oso­bo­wych.

7) Po­da­nie przez Pa­nią­/Pa­na da­nych oso­bo­wych jest do­bro­wol­ne, jed­nak­że od­mo­wa po­da­nia da­nych w wy­ma­ga­nym za­kre­sie mo­że unie­moż­li­wić re­ali­za­cję usłu­gi lub za­war­cie umo­wy.